Đầu Đọc Mã Vạch FEC SC-101X

  • Đọc mã vạch 1D và 2D
  • Tốc độ đọc 30 frame/s
  • Giao tiếp USB