Quản lý FoodCourt

Giải pháp Phần mềm OneES là giải pháp tổng thể cho việc quản lý kinh doanh chuỗi FoodCourt - Khu ăn uống tự chọn, Canteen,...từ hệ thống Quản lý chuỗi OneES HQManager đến hệ thống Quản lý Kinh doanh tại từng FoodCourt OneES BOManager và Quản lý Bán hàng, Bán thẻ thanh toán trên máy POS, Kiosk